Projekt sofinancira

SODELAVCI

Polonca Čas*, SCOMS Ljubljana
Sem klinična psihologinja, moje delo obsega diagnostično, svetovalno ter psihoterapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. Vključena sem v zadnjo stopnjo izobraževanja iz kognitivno-vedenjske terapije, ki se je pri svojem delu pogosto poslužujem. Pridobila sem tudi osnovna znanja iz sistemske družinske terapije, pedopsihiatrije in AIT (Adolescent identity treatment).

Dr. Mateja Hudoklin*, SCOMS Ljubljana

Sem klinična psihologinja in direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Moje delo poleg vodenja Svetovalnega centra obsega tudi svetovalno in terapevtsko delo z otroki, mladostniki in njihovimi starši. Pri svojem delu izhajam iz kognitivno-vedenjske terapevtske smeri. Sicer se zadnje čase pri kliničnemu delu več ukvarjam z mladostniki s čustvenimi težavami in motnjami. Aktivna sem tudi na področju dela z otroki, ki so žrtve zlorab, zanemarjanja in nasilja ali pa živijo v ločenih družinah, pri katerih je v teku visokokonfliktna razveza staršev. Delujem kot sodna izvedenka, članica komisije za usmerjanje in kot raziskovalka.

Dr. Peter Janjušević*, SCOMS Ljubljana
Sem klinični psiholog, kognitivno-vedenjski terapevt, poleg ambulantnega diagnostičnega, svetovalnega in psihoterapevtskega dela z otroki, mladostniki in starši se v Svetovalnem centru Ljubljana ukvarjam s projektnim delom in vodenjem raziskovalno-razvojne dejavnosti. Pri svojem vsakdanjem delu z otroki in mladostniki ter njihovimi starši se držim načela, da morajo biti oblike pomoči, ki jih izvajamo, dokazano učinkovite in podprte z znanstvenimi dokazi – tudi program Cool Kids je eden takšnih.

Jana Jarm*, SCOMS Ljubljana
Sem klinična psihologinja. V Svetovalnem centru opravljam diagnostično in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki s čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami. Poleg individualnih obravnav sem izvajala tudi skupine za učenje asertivnih veščin za mladostnike. Opravila sem 2. stopnjo izobraževanja iz kognitivno-vedenjske terapije in uvodni praktikum iz sistemske družinske terapije. Prav tako sem pridobila osnovna znanja AIT (Adolescent Identity Treatment).

Katja Stres Kaučič*, SCOMS Ljubljana
Sem klinična psihologinja. Zaposlena sem v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer opravljam psihodiagnostiko in obravnavo otrok in mladostnikov z različnimi težavami. Že več kot 10 let se ukvarjam z diagnostiko in obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra. Vključena sem v tretjo – supervizijsko stopnjo usposabljanja iz kognitivno-vedenjske terapije.

Miran Babič*, SCOMS Maribor
Sem univerzitetni diplomirani psiholog, zaposlen na Svetovalnem centru Maribor, kjer imam 11 let izkušenj na področju svetovanja in psihoterapije z otroki, mladostniki in njihovimi starši. Zaključil sem tretjo, supervizijsko stopnjo usposabljanja iz kognitivno-vedenjske terapije ter sem trenutno v postopku akreditacije za kognitivno-vedenjskega terapevta. Pri individualnem delu velik del časa namenjam delu z otroki in mladostniki s čustvenimi težavami. Ob tem izvajam različne oblike skupinske terapije in izobraževanj za otroke, mladostnike, njihove starše in strokovne delavce.

Mag. Tadeja Batagelj*, SCOMS Maribor

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja ter direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Pri svojem svetovalnem in terapevtskem delu najpogosteje uporabljam vedenjsko kognitivni pristop, iz katerega se trenutno usposabljam na tretji, supervizijski stopnji. Imam 17 let delovnih izkušenj, ki sem jih večinoma pridobivala pri delu z otroki in mladostniki. Na Svetovalnem centru Maribor delam predvsem z otroki in mladostniki z različnimi čustvenimi in učnimi težavami ter njihovimi starši. Sem tudi izvajalka starševskega treninga Neverjetna leta. Izkušnje, pridobljene z vodenjem treninga starševstva, s pridom uporabljam tudi pri delu s starši otrok, ki so vključeni v program Cool Kids.

Mag. Alenka Seršen Fras*, SCOMS Maribor

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja in magistra psihologije. V Svetovalnem centru Maribor opravljam diagnostično, svetovalno in terapevtsko delo z otroki in mladostniki z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pri delu izhajam iz kognitivno vedenjskega pristopa, zaključujem supervizijsko stopnjo izobraževanja iz KVT. Sem izvajalka treninga starševstva Neverjetna leta za starše otrok v vedenjskimi težavami. Sem tudi članica Komisije za otroke s posebnimi potrebami, na področju posebnih potreb delam več kot 25 let. Vodenje skupin Cool Kids mi je preteklih letih predstavljalo izziv in ohranjalo prepričanje, da je psihološka pomoč lahko učinkovita, če uporabljamo z dokazi podprte pristope.

Dr. Andreja Mikuž*, ZD Ljubljana (Center za duševno zdravje ZD Ljubljana – Vič Rudnik)
Sem klinična psihologinja in vodja Centra za duševno zdravje Enote Vič Rudnik ZD Ljubljana, kjer delamo z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami. S strahovi se spopadamo skupaj z malčki, ki se bojijo velikih psov ali jokajo ob sesalcu, otroki, ki jih je strah teme, bolezni ali cepljenja, ter mladostniki, ki jih skrbi, da se bodo osramotili, kaj si bodo drugi mislili o njih ali da jim ne bo uspelo, kar si želijo … In zato smo veseli programa Cool Kids – da bomo pri obvladovanju strahov, ki so mladim in njihovim družinam v napoto, še bolj uspešni.

Kaja Praprotnik*, ZD Ljubljana (Center za duševno zdravje ZD Ljubljana – Vič Rudnik)

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja in specializantka klinične psihologije, zaposlena sem v ZD Ljubljana, na Centru za duševno zdravje Vič Rudnik, kjer obravnavam otroke in mladostnike, ki imajo težave na različnih področjih razvoja (razvojne, govorno-jezikovne, prilagoditvene, učne težave, pervazivne razvojne motnje, hiperkinetične motnje, itd..). Dodatno se usposabljam na področju kognitivno-vedenjske terapije.

Maja Korošec*, ZD Velenje (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov)

Sem magistrica psihologije in specialistka klinične psihologije, zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje, v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Otrokom, mladostnikom in njihovim staršem nudim pomoč, kadar se soočajo z učnimi, vedenjskimi, čustvenimi ali vzgojnimi težavami. Zaključila sem prvo stopnjo usposabljanja kognitivno-vedenjske terapije, trenutno pa sem v procesu izobraževanja iz sistemske družinske terapije.

Mag. Maša Naraločnik Sinur*, ZD Velenje (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov)
Sem klinična psihologinja in magistra klinične psihologije. V ZD Velenje sem zaposlena od leta 2001. Od leta 2019 sem vodja Centra za duševno zdravje. Pri svojem delu nudim podporo otrokom, mladostnikom in njihovim staršem pri soočanju s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami. Opravila sem drugo stopnjo usposabljanja kognitivno-vedenjske terapije.

prof. dr. Andrej Košir, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Sem redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, vodja Laboratorija za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco in starejši član IEEE. Moje raziskovalno delo obsega uporabniško modeliranje in personalizacijo (modeli uporabnikov, priporočilni sistemi, zajem podatkov o uporabnikih), socialno inteligentne komunikacijske aplikacije (osebnost in čustva umetnih sistemov), uporabniške vmesnike (načrtovanje metod strojnega učenja za modeliranje uporabnikov, statistične analize), procesiranje socialnih signalov v telekomunikacijah, optimizacijo (kombinatorična optimizacija, genetski algoritem in ohlajanje), optimizacija v telekomunikacijah, procesiranje signalov (statistično modeliranje signalov), procesiranje slik in videa (razpoznava objektov digitalne slike in videa) in načrtovanje poskusov.

 

doc. dr. Gregor Strle, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Sem znanstveni sodelavec na področju kognitivnih znanosti, konkretno na področjih psihofiziološkega modeliranja uporabnika in interakcije računalnik–človek (HCI). Ukvarjam se predvsem z empiričnimi raziskavami, od zasnove in izvajanja eksperimentov z uporabniki, do statističnih analiz in modeliranja s pomočjo strojnega učenja. Zaposlen sem v Laboratoriju za uporabniku prilagojeno komunikacijo in ambientno inteligenco (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani).

* Navedeni strokovnjaki so s strani Centra za emocionalno zdravje (Macquarie Univerza) akreditirani za uporabo programa Cool Kids. Lastnik intelektualnih in materialnih avtorskih pravic je Macquarie Univerza. Macquarie Univerza ne promovira nobenega posameznega izvajalca in njegovih drugih storitev.

SCOMS Ljubljana

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je javni zavod, predan varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Ustanoviteljica Svetovalnega centra je Mestna občina Ljubljana. Že 65. leto integriramo zdravstveno in psihopedagoško dejavnost in poleg kliničnega dela izobražujemo strokovnjake iz zdravstva, šolstva in sociale ter izdajamo strokovno literaturo ter publikacije z vzgojno vsebino za starše. Kot nosilec oz. partner smo konstantno vpeti v domače in mednarodne razvojne in raziskovalne projekte. Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Pri našem delu združujemo in upoštevamo različna področja varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Upoštevamo lastnosti in značilnosti tako otroka ali mladostnika kot tudi njegovega družinskega ali širšega socialnega okolja. Različni pristopi in načini dela pri obravnavi otroka, mladostnika in njegove družine nudijo večjo učinkovitost pri reševanju težav, zato naše delo poteka timsko glede na vrsto in stopnjo otrokovih/mladostnikovih težav. Obravnava lahko poteka krajši ali daljši čas pri enem ali več strokovnjakih v timu. V timsko delo včasih vključimo tudi na strokovnjake iz zunanjih inštitucij: učitelje, vzgojitelje, šolske svetovalne delavce, pediatre, nevrologe, socialne delavce, itd. V Svetovalnem centru smo med strokovnjaki zaposleni psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Gre za strukturiran program za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Sestavljen je iz najmanj desetih srečanj, namenjen pa je otrokom in mladostnikom od sedmega do sedemnajstega leta ter njihovim staršem. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji ter se usmerja v učenje praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. Vsak udeleženec (otrok oz. mladostnik in starši) ob vključitvi prejme svoj delovni zvezek, s pomočjo katerega sodeluje v obravnavi in vaje izvaja tudi doma.

Program Cool Kids je bil deležen precejšnje pozornosti raziskovalcev in rezultati kažejo, da gre za učinkovit program. Pri otrocih in mladostnikih se ob zaključku programa opažajo pomembni pozitivni izidi na področju duševnega zdravja in izboljšanja na področju kvalitete življenja. Od 60 do 77 % otrok in mladostnikov, ki so pred vključitvijo v program imeli katero od diagnoz anksiozne motnje, po zaključku kriterijev za diagnozo ne izpolnjuje več. V tujini se je izkazal kot učinkovit pri terapiji anksioznih motenj ter zmanjševanju tveganja za sopojavne motnje, pozitivni učinki programa pa so dolgotrajni. Med učinki raziskovalci navajajo tako zmanjšano anksioznost, sramežljivost in zaskrbljenost kot tudi večjo prisotnost v šoli, uspešnost, samozaupanje ter večje število otrokovih prijateljev.