O projektu

Projekt »Cool Kids® – Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike« financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije iz sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. V sklopu projekta se bo za izvajanje programa usposobilo in akreditiralo 13 psihologov iz štirih partnerskih ustanov.

Program Cool Kids

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Partnerji

O anksioznosti

Strah je pri vseh nas povsem običajno in normalno čustvo, ki ima tudi koristne plati, zato vsako doživljanje strahu seveda ni simptom motnje. Anksiozne motnje se od običajnega strahu ločijo predvsem po intenzivnosti, trajanju in stopnji oviranosti posameznika.

Trenutna spletna stran je le informativne narave.
Spletna stran v končni obliki je še v izdelavi,
zato vas vabimo, da nas v naslednjih mesecih ponovno obiščete.

Kontakt

info@coonospamlkids.si

O nas

Info

Projekt financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije iz sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022: Uradni list RS, št. 43/19 in 44/19), sklep št. C2711-20-708327, št. 1612-4/2019 z dne 14. 1. 2020.

© Vse pravice zaščitene,
2020: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Lastnik programa COOL KIDS in vseh gradiv: © Centre for Emotional Health, Macquarie University – Sydney, Australia. 

WebDesign.Anoobis
Vsebine in nasveti na spletni strani ne nadomeščajo posveta ali obravnave pri usposobljenem strokovnjaku iz področja skrbi za duševno zdravje
DPO: V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor datainfo.si, e-pošta: dpo@datanospaminfo.si, telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Projekt »Cool Kids® – Program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike« financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije iz sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. V sklopu projekta se bo za izvajanje programa usposobilo in akreditiralo 13 psihologov iz štirih partnerskih ustanov. Ključne dejavnosti so:

  • prevod in tisk priročnika za terapevte ter delovnih zvezkov za otroke, mladostnike in starše,
  • usposabljanje in akreditacija projektnih sodelavcev za izvajanje programa Cool Kids,
  • izvedba 18 skupin za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami v obdobju od jeseni 2020 do jeseni 2022,
  • evalvacija programa z oceno učinkov na različna področja funkcioniranja vključenih otrok in mladostnikov,
  • priprava na diseminacijo po zaključenem projektu (zaključna konferenca, priprava na usposabljanje in akreditacijo šolskih svetovalnih delavcev za izvajanje programa v šolskem okolju),
  • priprava na priredbo in uvajanje novih modulov programa za otroke in mladostnike s specifičnimi značilnostmi.

Nosilec programa v Sloveniji je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, v sklopu projekta pa bodo za izvajanje programa v prvem koraku akreditirani strokovnjaki iz štirih partnerskih ustanov (Svetovalni center Ljubljana, Svetovalni center Maribor, Zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom Velenje).

Izvorno se program izvaja s posamezniki in skupinami. V okviru projekta bomo do leta 2022 v sodelujočih ustanovah izvajali izključno skupinske programe, kasneje pa tudi individualne ter program razširili tudi v šolski prostor.

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Gre za strukturiran program za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Sestavljen je iz najmanj desetih srečanj, namenjen pa je otrokom in mladostnikom od sedmega do sedemnajstega leta ter njihovim staršem. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji ter se usmerja v učenje praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. Vsak udeleženec (otrok oz. mladostnik in starši) ob vključitvi prejme svoj delovni zvezek, s pomočjo katerega sodeluje v obravnavi in vaje izvaja tudi doma.

Program Cool Kids je bil deležen precejšnje pozornosti raziskovalcev in rezultati kažejo, da gre za učinkovit program. Pri otrocih in mladostnikih se ob zaključku programa opažajo pomembni pozitivni izidi na področju duševnega zdravja in izboljšanja na področju kvalitete življenja. Od 60 do 77 % otrok in mladostnikov, ki so pred vključitvijo v program imeli katero od diagnoz anksiozne motnje, po zaključku kriterijev za diagnozo ne izpolnjuje več. V tujini se je izkazal kot učinkovit pri terapiji anksioznih motenj ter zmanjševanju tveganja za sopojavne motnje, pozitivni učinki programa pa so dolgotrajni. Med učinki raziskovalci navajajo tako zmanjšano anksioznost, sramežljivost in zaskrbljenost kot tudi večjo prisotnost v šoli, uspešnost, samozaupanje ter večje število otrokovih prijateljev.

SCOMS Ljubljana

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je javni zavod, predan varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Ustanoviteljica Svetovalnega centra je Mestna občina Ljubljana. Že 65. leto integriramo zdravstveno in psihopedagoško dejavnost in poleg kliničnega dela izobražujemo strokovnjake iz zdravstva, šolstva in sociale ter izdajamo strokovno literaturo ter publikacije z vzgojno vsebino za starše. Kot nosilec oz. partner smo konstantno vpeti v domače in mednarodne razvojne in raziskovalne projekte. Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Pri našem delu združujemo in upoštevamo različna področja varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Upoštevamo lastnosti in značilnosti tako otroka ali mladostnika kot tudi njegovega družinskega ali širšega socialnega okolja. Različni pristopi in načini dela pri obravnavi otroka, mladostnika in njegove družine nudijo večjo učinkovitost pri reševanju težav, zato naše delo poteka timsko glede na vrsto in stopnjo otrokovih/mladostnikovih težav. Obravnava lahko poteka krajši ali daljši čas pri enem ali več strokovnjakih v timu. V timsko delo včasih vključimo tudi na strokovnjake iz zunanjih inštitucij: učitelje, vzgojitelje, šolske svetovalne delavce, pediatre, nevrologe, socialne delavce, itd. V Svetovalnem centru smo med strokovnjaki zaposleni psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.

SCOMS Maribor

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja, ki deluje od leta 1952. Ustanoviteljica in glavna financerka je Mestna občina Maribor, s storitvami pa smo dostopni več kot 25 občinam, s katerimi letno sklepamo pogodbe o financiranju. V Svetovalnem centru smo zaposleni psihologi, specialni pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in pedagogi.  Naše poslanstvo je pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami;  staršem, ki se srečujejo z dilemami vzgoje, partnerstva ali posledic razvojnih posebnosti in motenj svojih otrok ter strokovnim delavcem vrtcev in šol za podporo pri strokovnem delu in v okviru timske obravnave otroka. Izdajamo publikacije za starše in strokovne delavce. Kot partnerji sodelujemo v projektih na področju šolstva in zdravstva.

ZD Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana, ustanovljen s strani Mestne občine Ljubljana, je največja zdravstvena ustanova na primarni ravni v Sloveniji s skoraj 1600 zaposlenimi, blizu 500.000 opredelitvami pacientov in preko 2.8 milijona obiskov pacientov letno. V ZD Ljubljana opravljamo osnovno zdravstveno dejavnost znotraj katere deluje več strokovnih področij, kot so zdravstveno varstvo odraslih in otrok, nujna medicinska pomoč, patronažna dejavnost, zdravstveno-vzgojna dejavnost, fizioterapija, laboratorijska diagnostika, ultrazvočna in rentgenska diagnostika, specialistična ambulantna dejavnost ter raziskovalna dejavnost. Posebno skrb namenjamo ranljivim skupinam, tako imamo vzpostavljeno tudi Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – Pro bono. Pomoč odvisnikom nudimo v največjem Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog v Sloveniji. Od leta 2015 delujeta  Mediacijski center, ki zaposlenim, bolnikom in drugim udeležencem v zdravstvu nudi nevtralno okolje in zaupen prostor za reševanje sporov s pomočjo mediacije ter Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva z namenom opravljanja znanstveno-raziskovalnega dela s področja medicinskih ved in razvojne dejavnosti na področju osnovnega zdravstvenega varstva. Poglavitna naloga enote je razvijati in iskati nove ali dodatne možnosti oskrbe pacientov.

V ZDL 27 timov pediatrov in 28 timov šolskih zdravnikov skrbi za 66.317 otrok in mladostnikov, za otroke z motnjami v razvoju pa pet timov razvojnih pediatrov. Za populacijo otrok in mladostnikov s tveganji, težavami ali že opredeljenimi duševnimi in razvojnimi motnjami oz. težavami v psihosocialnem funkcioniranju izvajamo preventivno in kurativno dejavnost v naših centrih za duševno zdravje na petih lokacijah. Delujemo interdisciplinarno – povezujemo se med dejavnostmi znotraj ZDL, z drugimi zdravstvenimi zavodi, s šolami, vrtci, centri za socialno delo in drugimi zavodi s področja socialnega varstva. V tej dejavnosti je zaposlenih pet psihologinj in štiri klinične psihologinje, tri psihologinje pa v dejavnosti razvojnih ambulant; v letu 2019 smo v dejavnosti psihologija in klinična psihologija opravili 6.999 obravnav. V okviru obeh dejavnosti delujejo še logopedinje, specialne pedagoginje, delovne terapevtke in nevrofizioterapevtke ter socialne delavke; za potrebe ZDL specializirata dva specializanta otroške in mladostniške psihiatrije.

ZD Velenje

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Velenje, si prizadeva za prepoznavnost in dostopnost psiholoških storitev na območju Šaleške in Zgornje Savinjske doline. V CZDOM smo zaposlene ena specialistka klinične psihologije,  dve specializantki klinične psihologinje, psihologinja, delovna terapevtka, dve logopedinji ter ena srednja in ena diplomirana medicinska sestra. Zaradi prepoznavanja vedno večje potrebe po kvalitetni celostni obravnavi težav in motenj na področju duševnega zdravja v našem okolju si prizadevamo za širjenje mreže strokovnjakov, redno dodano izobraževanje zaposlenih in za  uvajanje z dokazi podprtih oblik intervencij.  Z izvajanjem preventivnih sistematskih psiholoških pregledov in treningov starševstva Neverjetna leta, skušamo delovati v smeri pravočasnega odkrivanja in obravnavanja motenj in težav na področju duševnega zdravja.

V Zdravstvenem domu Velenje se zavzemamo za kvalitetno, multidisciplinarno obravnavo duševnih motenj otrok, mladostnikov ter njihovih staršev, pri delu se povezujemo z vrtci, šolami in centri za socialno delo.

Psihološka obravnava otrok, mladostnikov in odraslih, je sicer v Zdravstvenem domu Velenje na voljo že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je po državi vzpostavljala mreža služb za mentalno zdravje.

Strah je pri vseh nas povsem običajno in normalno čustvo, ki ima tudi koristne plati, zato vsako doživljanje strahu seveda ni simptom motnje. Anksiozne motnje se od običajnega strahu ločijo predvsem po intenzivnosti, trajanju in stopnji oviranosti posameznika. Intenzivni strahovi se tako lahko pojavijo, tudi ko ni objektivne grožnje, in lahko vztrajajo, tudi ko se iz ogrožajoče situacije že umaknemo. Vidik trajanja pa je povezan tudi s tem, da intenzivni strahovi vztrajajo skozi različna razvojna obdobja in se pojavljajo v starosti, ko za njih ne moremo več trditi, da so razvojno pogojeni ali pričakovani.

Otroci in mladostniki z močno izraženo anksioznostjo ali anksioznimi motnjami so ovirani na mnogih področjih svojega delovanja (spanje, učna učinkovitost, socialni odnosi, čustveno delovanje), vplivi pa se kažejo tudi na delovanju družine. Anksiozne motnje sodijo med najpogostejše duševne motnje pri otrocih in mladostnikih, pojavnost je ocenjena na 10–20 %, zanje pa je značilna tudi visoka stopnja sopojavnosti z drugimi težavami in motnjami na področju duševnega zdravja. Pogosto se simptomi motnje, ki ni ustrezno zdravljena, sčasoma stopnjujejo, zato se lahko nadaljuje iz otroštva v mladostništvo in odraslost. Zdravljenje anksioznih motenj je psihoterapevtsko in medikamentozno. Med psihoterapevtskimi pristopi, za katere imamo na voljo trdne dokaze o učinkovitosti, je predvsem kognitivno-vedenjska terapija, ki predstavlja tudi izhodišče programa Cool Kids.