Categories
Projekt

Pomoč anksioznemu učencu – priročnik za učitelje

Pomoč anksioznemu učencu – priročnik za učitelje

V projektu Cool Kids – program premagovanja anksioznosti, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, smo izdali publikacijo »Pomoč anksioznemu učencu – priročnik za učitelje«, ki so jo napisale Polonca Čas, mag. Alenka Seršen Fras in dr. Mateja Hudoklin. Publikacija, namenjena prepoznavanju anksioznosti pri osnovnošolcih/-kah in srednješolcih/-kah ter pomoči v šolskem okolju, je na voljo brezplačno.

Povezava do publikacije: POMOČ ANKSIOZNEMU UČENCU

Categories
Projekt Starši

Potek izvajanja programa Cool Kids v letu 2021 in 2022

Projekt sofinancira

Potek izvajanja programa Cool Kids v letu 2021 in 2022

Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo koronavirusa, bomo do jeseni 2021 program v partnerskih ustanovah izvajali le v individualni obliki. V jeseni 2021 in v letu 2022 bomo predvidoma pričeli izvajanje skupin za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Ker samo izvajanje programa za otroke in mladostnike v vseh partnerskih ustanovah poteka v okviru rednega ordinacijskega časa, je do konca trajanja projekta vključitev v skupine mogoča le za otroke in mladostnike, ki so že oz. še bodo v le-teh obravnavani. V skupino jih napoti strokovnjak iz ustanove, ki sicer dela z otokom in mladostnikom in oceni indikacijo za napotitev.

Categories
Projekt

Partnerji

Projekt sofinancira

PARTNERJI

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Gotska ulica 18

Je javni zavod, predan varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Ustanoviteljica Svetovalnega centra je Mestna občina Ljubljana. Že 65. leto integriramo zdravstveno in psihopedagoško dejavnost in poleg kliničnega dela izobražujemo strokovnjake iz zdravstva, šolstva in sociale ter izdajamo strokovno literaturo ter publikacije z vzgojno vsebino za starše. Kot nosilec oz. partner smo konstantno vpeti v domače in mednarodne razvojne in raziskovalne projekte. Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Pri našem delu združujemo in upoštevamo različna področja varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Upoštevamo lastnosti in značilnosti tako otroka ali mladostnika kot tudi njegovega družinskega ali širšega socialnega okolja. Različni pristopi in načini dela pri obravnavi otroka, mladostnika in njegove družine nudijo večjo učinkovitost pri reševanju težav, zato naše delo poteka timsko glede na vrsto in stopnjo otrokovih/mladostnikovih težav. Obravnava lahko poteka krajši ali daljši čas pri enem ali več strokovnjakih v timu. V timsko delo včasih vključimo tudi na strokovnjake iz zunanjih inštitucij: učitelje, vzgojitelje, šolske svetovalne delavce, pediatre, nevrologe, socialne delavce itd. V Svetovalnem centru smo med strokovnjaki zaposleni psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Lavričeva ulica 5

Je javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja, ki deluje od leta 1952. Ustanoviteljica in glavna financerka je Mestna občina Maribor, s storitvami pa smo dostopni več kot 25 občinam, s katerimi letno sklepamo pogodbe o financiranju. V Svetovalnem centru smo zaposleni psihologi, specialni pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in pedagogi. Naše poslanstvo je pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami, staršem, ki se srečujejo z dilemami vzgoje, partnerstva ali posledic razvojnih posebnosti in motenj svojih otrok ter strokovnim delavcem vrtcev in šol za podporo pri strokovnem delu in v okviru timske obravnave otroka. Izdajamo publikacije za starše in strokovne delavce. Kot partnerji sodelujemo v projektih na področju šolstva in zdravstva.

Zdravstveni dom Ljubljana, Center za duševno zdravje Vič – Rudnik, Šestova ulica 10

Ustanovljen je bil s strani Mestne občine Ljubljana in je največja zdravstvena ustanova na primarni ravni v Sloveniji s skoraj 1600 zaposlenimi, blizu 500.000 opredelitvami pacientov in preko 2,8 milijona obiskov pacientov letno.
V ZD Ljubljana opravljamo osnovno zdravstveno dejavnost, znotraj katere deluje več strokovnih področij, kot so zdravstveno varstvo odraslih in otrok, nujna medicinska pomoč, patronažna dejavnost, zdravstveno-vzgojna dejavnost, fizioterapija, laboratorijska diagnostika, ultrazvočna in rentgenska diagnostika, specialistična ambulantna dejavnost ter raziskovalna dejavnost. Posebno skrb namenjamo ranljivim skupinam, tako imamo vzpostavljeno tudi Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – Pro bono. Pomoč odvisnikom nudimo v največjem Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog v Sloveniji. Od leta 2015 delujeta Mediacijski center, ki zaposlenim, bolnikom in drugim udeležencem v zdravstvu nudi nevtralno okolje in zaupen prostor za reševanje sporov s pomočjo mediacije, ter Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva z namenom opravljanja znanstveno-raziskovalnega dela s področja medicinskih ved in razvojne dejavnosti na področju osnovnega zdravstvenega varstva. Poglavitna naloga enote je razvijati in iskati nove ali dodatne možnosti oskrbe pacientov.

V ZDL 27 timov pediatrov in 28 timov šolskih zdravnikov skrbi za 66.317 otrok in mladostnikov, za otroke z motnjami v razvoju pa pet timov razvojnih pediatrov. Za populacijo otrok in mladostnikov s tveganji, težavami ali že opredeljenimi duševnimi in razvojnimi motnjami oz. težavami v psihosocialnem funkcioniranju izvajamo preventivno in kurativno dejavnost v naših centrih za duševno zdravje na petih lokacijah. Delujemo interdisciplinarno – povezujemo se med dejavnostmi znotraj ZDL, z drugimi zdravstvenimi zavodi, s šolami, vrtci, centri za socialno delo in drugimi zavodi s področja socialnega varstva. V tej dejavnosti je zaposlenih pet psihologinj in štiri klinične psihologinje, tri psihologinje pa v dejavnosti razvojnih ambulant; v letu 2019 smo v dejavnosti psihologija in klinična psihologija opravili 6999 obravnav. V okviru obeh dejavnosti delujejo še logopedinje, specialne pedagoginje, delovne terapevtke in nevrofizioterapevtke ter socialne delavke; za potrebe ZDL specializirata dva specializanta otroške in mladostniške psihiatrije.

 

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov  v okviru Zdravstvenega doma Velenje, Vodnikova cesta 1

Prizadevamo si za prepoznavnost in dostopnost psiholoških storitev na območju Šaleške in Zgornje Savinjske doline. V CZDOM smo zaposlene ena specialistka klinične psihologije, dve specializantki klinične psihologinje, psihologinja, delovna terapevtka, dve logopedinji ter ena srednja in ena diplomirana medicinska sestra. Zaradi prepoznavanja vedno večje potrebe po kvalitetni celostni obravnavi težav in motenj na področju duševnega zdravja v našem okolju si prizadevamo za širjenje mreže strokovnjakov, redno dodano izobraževanje zaposlenih in za uvajanje z dokazi podprtih oblik intervencij. Z izvajanjem preventivnih sistematskih psiholoških pregledov in treningov starševstva Neverjetna leta skušamo delovati v smeri pravočasnega odkrivanja in obravnavanja motenj in težav na področju duševnega zdravja.

V Zdravstvenem domu Velenje se zavzemamo za kvalitetno, multidisciplinarno obravnavo duševnih motenj otrok, mladostnikov ter njihovih staršev, pri delu se povezujemo z vrtci, šolami in centri za socialno delo. Psihološka obravnava otrok, mladostnikov in odraslih je sicer v Zdravstvenem domu Velenje na voljo že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je po državi vzpostavljala mreža služb za mentalno zdravje.

Categories
Projekt

Sodelavci

Projekt sofinancira

SODELAVCI

Vsi strokovnjaki so akreditirani* za izvajanje programa Cool Kids.

Polonca Čas, SCOMS Ljubljana
Sem klinična psihologinja, moje delo obsega diagnostično, svetovalno ter psihoterapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami. Vključena sem v zadnjo stopnjo izobraževanja iz kognitivno-vedenjske terapije, ki se je pri svojem delu pogosto poslužujem. Pridobila sem tudi osnovna znanja iz sistemske družinske terapije, pedopsihiatrije in AIT (Adolescent identity treatment).

Dr. Mateja Hudoklin, SCOMS Ljubljana
Sem klinična psihologinja in direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Moje delo poleg vodenja Svetovalnega centra obsega tudi svetovalno in terapevtsko delo z otroki, mladostniki in njihovimi starši. Pri svojem delu izhajam iz kognitivno-vedenjske terapevtske smeri, vključena sem v supervizijsko stopnjo izobraževanja. Sicer se zadnje čase pri kliničnemu delu več ukvarjam z mladostniki s čustvenimi težavami in motnjami. Aktivna sem tudi na področju dela z otroki, ki so žrtve zlorab, zanemarjanja in nasilja ali pa živijo v ločenih družinah, pri katerih je v teku visokokonfliktna razveza staršev. Delujem kot sodna izvedenka, članica komisije za usmerjanje in kot raziskovalka.

Dr. Peter Janjušević, SCOMS Ljubljana
Sem klinični psiholog, kognitivno-vedenjski terapevt, poleg ambulantnega diagnostičnega, svetovalnega in psihoterapevtskega dela z otroki, mladostniki in starši se v Svetovalnem centru Ljubljana ukvarjam s projektnim delom in vodenjem raziskovalno-razvojne dejavnosti. Pri svojem vsakdanjem delu z otroki in mladostniki ter njihovimi starši se držim načela, da morajo biti oblike pomoči, ki jih izvajamo, dokazano učinkovite in podprte z znanstvenimi dokazi – tudi program Cool Kids je eden takšnih.

Jana Jarm, SCOMS Ljubljana
Sem klinična psihologinja. V Svetovalnem centru opravljam diagnostično in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki s čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami. Poleg individualnih obravnav sem izvajala tudi skupine za učenje asertivnih veščin za mladostnike. Opravila sem 2. stopnjo izobraževanja iz kognitivno-vedenjske terapije in uvodni praktikum iz sistemske družinske terapije. Prav tako sem pridobila osnovna znanja AIT (Adolescent Identity Treatment).

Katja Stres Kaučič, SCOMS Ljubljana
Sem univerzitetna diplomirana psihologinja v procesu specializacije klinične psihologije. Zaposlena sem v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer opravljam psihodiagnostiko in obravnavo otrok in mladostnikov z različnimi težavami. Že več kot 10 let se ukvarjam z diagnostiko in obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra. Sem na drugi stopnji usposabljanja iz kognitivno-vedenjske terapije.

Julia Tomšič, SCOMS Ljubljana
Sem klinična psihologija, integrativna psihoterapevtka v edukaciji in plesna terapevtka. Zaključila sem prvo stopnjo usposabljanja kognitivno-vedenjske terapije. V Svetovalnem centru se ukvarjam z diagnostičnimi, svetovalnimi in terapevtskimi obravnavami otrok in mladostnikov, ki imajo čustvene, psihosomatske, vedenjske in učne težave ter motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Posvečam se tako individualnim kot skupinskim oblikam dela ter svetujem tudi staršem, učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem. Izvajam skupine za otroke za učenje socialnih veščin in gibalno-plesno terapevtske skupine za mladostnice. Vodim izkustvene seminarje za šolske svetovalne delavce za vodenje malih skupin otrok za učenje socialnih veščin.

Miran Babič, SCOMS Maribor
Sem univerzitetni diplomirani psiholog, zaposlen na Svetovalnem centru Maribor, kjer imam 11 let izkušenj na področju svetovanja in psihoterapije z otroki, mladostniki in njihovimi starši. Zaključil sem tretjo, supervizijsko stopnjo usposabljanja iz kognitivno-vedenjske terapije ter sem trenutno v postopku akreditacije za kognitivno-vedenjskega terapevta. Pri individualnem delu velik del časa namenjam delu z otroki in mladostniki s čustvenimi težavami. Ob tem izvajam različne oblike skupinske terapije in izobraževanj za otroke, mladostnike, njihove starše in strokovne delavce.

Mag. Tadeja Batagelj, SCOMS Maribor
Sem univerzitetna diplomirana psihologinja. Zaključeno imam drugo stopnjo izobraževanja iz kognitivno-vedenjske terapije, trenutno pa nadaljujem izobraževanje na tretji, supervizijski stopnji. Imam 17 let delovnih izkušenj. Kot svetovalna delavka psihologinja sem delala na osnovnih šolah, med drugim tudi na šoli s prilagojenim programom za otroke z avtizmom, z govorno-jezikovnimi motnjami ter z gluhe gluhimi in naglušne naglušnimi otroke otroki (Center za sluh in govor Maribor). Trenutno sem zaposlena v Svetovalnem centru Maribor, kjer se delam predvsem z otroki in mladostniki z različnimi čustvenimi in učnimi težavami ter njihovimi starši. Sem izvajalka starševskega treninga Neverjetna leta.

Mag. Alenka Seršen Fras, SCOMS Maribor
Sem univerzitetna diplomirana psihologinja in magistra psihologije ter direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Ob vodenju opravljam tudi diagnostično, svetovalno in terapevtsko delo, največ z otroki in mladostniki pri čustvenih in vedenjskih težavah. Pri delu izhajam iz kognitivno-vedenjskega pristopa, trenutno sem vključeno v supervizijsko stopnjo izobraževanja. Sem izvajalka treninga starševstva Neverjetna leta za starše otrok z vedenjskimi težavami. Sem članica komisije za usmerjanje, na področju otrok s posebnimi potrebami delam več kot 25 let.

Dr. Andreja Mikuž, ZD Ljubljana (Center za duševno zdravje ZD Ljubljana – Vič Rudnik)
Sem klinična psihologinja in vodja Centra za duševno zdravje Enote Vič Rudnik ZD Ljubljana, kjer delamo z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami. S strahovi se spopadamo skupaj z malčki, ki se bojijo velikih psov ali jokajo ob sesalcu, otroki, ki jih je strah teme, bolezni ali cepljenja, ter mladostniki, ki jih skrbi, da se bodo osramotili, kaj si bodo drugi mislili o njih ali da jim ne bo uspelo, kar si želijo … In zato smo veseli programa Cool Kids – da bomo pri obvladovanju strahov, ki so mladim in njihovim družinam v napoto, še bolj uspešni.

Kaja Praprotnik, ZD Ljubljana (Center za duševno zdravje ZD Ljubljana – Vič Rudnik)
Sem univerzitetna diplomirana psihologinja, zaposlena sem v ZD Ljubljana, na Centru za duševno zdravje Vič Rudnik, kjer obravnavam otroke in mladostnike, ki imajo težave na različnih področjih razvoja (razvojne, govorno-jezikovne, prilagoditvene, učne težave, pervazivne razvojne motnje, hiperkinetične motnje, itd..), opravljam tudi preventivne psihološke sistematične preglede triletnih otrok. Mesečno predavam na Šoli za bodoče starše, dodatno se usposabljam na področju kognitivno-vedenjske terapije.

 

Maja Lampret, ZD Velenje (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov)
Sem magistrica psihologije in specializantka klinične psihologije, zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje, v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Otrokom, mladostnikom in njihovim staršem nudim pomoč, kadar se soočajo z učnimi, vedenjskimi, čustvenimi ali vzgojnimi težavami. Trenutno v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov delam en dan na teden, preostale dni pa v okviru specializacije pridobivam znanje in izkušnje v različnih ustanovah. Zaključila sem prvo stopnjo usposabljanja kognitivno-vedenjske terapije, trenutno pa sem v procesu izobraževanja iz sistemske družinske terapije.

Mag. Maša Naraločnik Sinur, ZD Velenje (Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov)
Sem klinična psihologinja in magistra klinične psihologije. V ZD Velenje sem zaposlena od leta 2001. Od leta 2019 sem vodja Centra za duševno zdravje. Pri svojem delu nudim podporo otrokom, mladostnikom in njihovim staršem pri soočanju s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami. Opravila sem drugo stopnjo usposabljanja kognitivno-vedenjske terapije.

* Navedeni strokovnjaki so s strani Centra za emocionalno zdravje (Macquarie Univerza) akreditirani za uporabo programa Cool Kids. Lastnik intelektualnih in materialnih avtorskih pravic je Macquarie Univerza. Macquarie Univerza ne promovira nobenega posameznega izvajalca in njegovih drugih storitev.

Categories
Projekt

Program Cool Kids

PROGRAM COOL KIDS

Projekt sofinancira

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Gre za strukturiran program za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Sestavljen je iz najmanj desetih srečanj, namenjen pa je otrokom in mladostnikom od sedmega do sedemnajstega leta ter njihovim staršem. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji ter se usmerja v učenje praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. Vsak udeleženec (otrok oz. mladostnik in starši) ob vključitvi prejme svoj delovni zvezek, s pomočjo katerega sodeluje v obravnavi in vaje izvaja tudi doma.

Program Cool Kids je bil deležen precejšnje pozornosti raziskovalcev in rezultati kažejo, da gre za učinkovit program. Pri otrocih in mladostnikih se ob zaključku programa opažajo pomembni pozitivni izidi na področju duševnega zdravja in izboljšanja na področju kvalitete življenja. Od 60 do 77 % otrok in mladostnikov, ki so pred vključitvijo v program imeli katero od diagnoz anksiozne motnje, po zaključku kriterijev za diagnozo ne izpolnjuje več. V tujini se je izkazal kot učinkovit pri terapiji anksioznih motenj ter zmanjševanju tveganja za sopojavne motnje, pozitivni učinki programa pa so dolgotrajni. Med učinki raziskovalci navajajo tako zmanjšano anksioznost, sramežljivost in zaskrbljenost kot tudi večjo prisotnost v šoli, uspešnost, samozaupanje ter večje število otrokovih prijateljev.

Play Video
Categories
Projekt

O projektu

O PROJEKTU

Projekt sofinancira

Ključne dejavnosti so:

  • prevod in tisk priročnika za terapevte ter delovnih zvezkov za otroke, mladostnike in starše v letu 2020;
  • usposabljanje in akreditacija projektnih sodelavcev za izvajanje programa Cool Kids v letu 2021,
  • izvajanje skupin za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami v obdobju od jeseni 2020 do jeseni 2022; zaradi omejitev, povezanih z epidemijo koronavirusa, bomo do jeseni 2021 program izvajali le v individualni obliki;
  • evalvacija programa z oceno učinkov na različna področja funkcioniranja vključenih otrok in mladostnikov;
  • priprava na diseminacijo po zaključenem projektu (zaključna konferenca, priprava na usposabljanje in akreditacijo šolskih svetovalnih delavcev za izvajanje programa v šolskem okolju);
  • priprava na priredbo in uvajanje novih modulov programa za otroke in mladostnike s specifičnimi značilnostmi;

Nosilec programa v Sloveniji je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, v sklopu projekta pa bodo za izvajanje programa v prvem koraku akreditirani strokovnjaki iz štirih partnerskih ustanov (Svetovalni center Ljubljana, Svetovalni center Maribor, Zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom Velenje).

Izvorno se program izvaja s posamezniki in skupinami. V okviru projekta bomo do leta 2022 v sodelujočih ustanovah izvajali skupinske in individualne programe, kasneje pa program razširili tudi v šolski prostor.

SCOMS Ljubljana

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je javni zavod, predan varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Ustanoviteljica Svetovalnega centra je Mestna občina Ljubljana. Že 65. leto integriramo zdravstveno in psihopedagoško dejavnost in poleg kliničnega dela izobražujemo strokovnjake iz zdravstva, šolstva in sociale ter izdajamo strokovno literaturo ter publikacije z vzgojno vsebino za starše. Kot nosilec oz. partner smo konstantno vpeti v domače in mednarodne razvojne in raziskovalne projekte. Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Pri našem delu združujemo in upoštevamo različna področja varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Upoštevamo lastnosti in značilnosti tako otroka ali mladostnika kot tudi njegovega družinskega ali širšega socialnega okolja. Različni pristopi in načini dela pri obravnavi otroka, mladostnika in njegove družine nudijo večjo učinkovitost pri reševanju težav, zato naše delo poteka timsko glede na vrsto in stopnjo otrokovih/mladostnikovih težav. Obravnava lahko poteka krajši ali daljši čas pri enem ali več strokovnjakih v timu. V timsko delo včasih vključimo tudi na strokovnjake iz zunanjih inštitucij: učitelje, vzgojitelje, šolske svetovalne delavce, pediatre, nevrologe, socialne delavce, itd. V Svetovalnem centru smo med strokovnjaki zaposleni psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Gre za strukturiran program za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Sestavljen je iz najmanj desetih srečanj, namenjen pa je otrokom in mladostnikom od sedmega do sedemnajstega leta ter njihovim staršem. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji ter se usmerja v učenje praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. Vsak udeleženec (otrok oz. mladostnik in starši) ob vključitvi prejme svoj delovni zvezek, s pomočjo katerega sodeluje v obravnavi in vaje izvaja tudi doma.

Program Cool Kids je bil deležen precejšnje pozornosti raziskovalcev in rezultati kažejo, da gre za učinkovit program. Pri otrocih in mladostnikih se ob zaključku programa opažajo pomembni pozitivni izidi na področju duševnega zdravja in izboljšanja na področju kvalitete življenja. Od 60 do 77 % otrok in mladostnikov, ki so pred vključitvijo v program imeli katero od diagnoz anksiozne motnje, po zaključku kriterijev za diagnozo ne izpolnjuje več. V tujini se je izkazal kot učinkovit pri terapiji anksioznih motenj ter zmanjševanju tveganja za sopojavne motnje, pozitivni učinki programa pa so dolgotrajni. Med učinki raziskovalci navajajo tako zmanjšano anksioznost, sramežljivost in zaskrbljenost kot tudi večjo prisotnost v šoli, uspešnost, samozaupanje ter večje število otrokovih prijateljev.